HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ VIỆC SỬ DỤNG SÚNG PHUN SƠN TĨNH ĐIỆN GEMA

Cập nhật: 2017-05-22 14:57:04
Lượt xem: 0

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ VIỆC SỬ DỤNG 

 

 

NÚT

CÔNG NĂNG

 

A5

Điều chỉnh chế độ cài đặt theo yêu cầu sử dụng

 

S1

Điều chỉnh lưu lượng sơn ra ít ra nhiều

 

S4

Điều chỉnh tơi sơn

S7

Điều chỉnh điện áp

 

 

 

S9

Điều chỉnh dòng cao áp

S13

Báo hiệu thiết bị hoạt động

S15

Hiển thị chế độ bắn mặt phẳng, góc, bắn lại

 

NÚT

CÔNG NĂNG

S3

Điều chỉnh khí xoáy tay súng

S6

Sục thùng sơn

S19

Điều chỉnh ánh sáng màn hình

 

NÚT

CÔNG NĂNG

T1/T2

Điều chỉnh lưu lượng sơn ít hoặc nhiều

T3/T4

Điều chỉnh tơi sơn

T5/T6

Điều chỉnh cao áp

T7/T8

Điều chỉnh dòng cao áp

T10/T11

Điều chỉnh chế độ cài đặt mở theo yêu cầu của người sử dụng.

T9

Ấn T9 để vào chế độ điều chỉnh S3, S6, S19

T12

Bắn tự động dùng cho súng tự động

T13

Điều chỉnh bắn mặt phẳng

T14

Điều chỉnh bắn góc

 

T15

Điều chỉnh bắn sơn lại

 

T16/T17

Tắt bật nguồn

 

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ VIỆC SỬ  DỤNG SÚNG PHUN SƠN TĨNH ĐIỆN GEMA

 

 

NÚT

CÔNG NĂNG

 

A5

Điều chỉnh chế độ cài đặt theo yêu cầu sử dụng

 

S1

Điều chỉnh lưu lượng sơn ra ít ra nhiều

 

S4

Điều chỉnh tơi sơn

S7

Điều chỉnh điện áp

 

 

 

S9

Điều chỉnh dòng cao áp

S13

Báo hiệu thiết bị hoạt động

S15

Hiển thị chế độ bắn mặt phẳng, góc, bắn lại

 

NÚT

CÔNG NĂNG

S3

Điều chỉnh khí xoáy tay súng

S6

Sục thùng sơn

S19

Điều chỉnh ánh sáng màn hình

 

NÚT

CÔNG NĂNG

T1/T2

Điều chỉnh lưu lượng sơn ít hoặc nhiều

T3/T4

Điều chỉnh tơi sơn

T5/T6

Điều chỉnh cao áp

T7/T8

Điều chỉnh dòng cao áp

T10/T11

Điều chỉnh chế độ cài đặt mở theo yêu cầu của người sử dụng.

T9

Ấn T9 để vào chế độ điều chỉnh S3, S6, S19

T12

Bắn tự động dùng cho súng tự động

T13

Điều chỉnh bắn mặt phẳng

T14

Điều chỉnh bắn góc

 

T15

Điều chỉnh bắn sơn lại

 

T16/T17

Tắt bật nguồn

 

Các bài viết khác