PHOTPHATS Trước Khi Sơn Tĩnh Điện

Cập nhật: 2017-09-15 00:39:26
Lượt xem: 0

Xử Lý Bề Mặt Sản phẩm trước khi Sơn Tĩnh Đện

Bước 1. Tẩy Dầu:
- Chế phẩm tẩy dầu mỡ

- Cách kiểm tra và điều kiện vận hành:

- Tỷ lệ pha, (g/l) : 30 ÷ 80.
- Temp, (0C) : room ÷ 55
- Time, (phút) : 15 ÷ 30
- TA, (point) : 25 ÷ 35

 

Bước 2. Rửa nước (2 lần): chảy tràn 0,5 m3/h, sạch, sục khí, vòi xịt nước áp lực cao.

Bước 3. Tẩy gỉ sét:
- Acid:
+ H2SO4, (98%, %w/w) : 15 ÷ 18
+ HCl, (30 ÷ 35%, %w/v) :5 ÷ 8

- Ức chế ăn mòn & khử mùi acid:
tỷ pha  , (g/l) : 0.0015 ÷ 0.002

- Tẩy dầu: (có thể bổ sung)
+ tỷ pha  , (g/l) : 30 ÷ 50
+ Time, (phút) : 15 ÷ 30

 

Bước 4. Rửa nước (2 lần): chảy tràn 0,5 m3/h, sạch, sục khí, vòi xịt nước áp lực cao.

Bước 5. Định hình:
- Chế phẩm định hình  tỷ pha  , (g/l) : 1.5 ÷ 2 

- Cách kiểm tra và điều kiện vận hành:

+ pH : 7.5 ÷ 9.5
+Time, (phút) : 30 ÷ 60

Bước 6. PHOSPHATE HÓA:
- Chế phẩm phốt phát kẽm  tỷ pha  (g/l) : 50 ÷ 80
- Chế phẩm trung hòa tỷ pha  (g/l) : 1.8 ÷ 2.3
- Chế phẩm tăng tốc  tỷ pha  , (g/l) : 4 ÷ 10

 - Cách kiểm tra và điều kiện vận hành:

+ TA, (ml) : 18 ÷ 24
+ FA, (ml) : 0,6 ÷ 1.1
+ SA, (ml) : 2 ÷ 8
+ Time, (phút) : 15 ÷ 30
+ Temp, (0C) : room

Bước 7. Rửa nước (2 lần): chảy tràn 0.5 m3/h, sạch, sục khí, vòi xịt nước áp lực cao.

Bước 8. Thụ động hoá:

- Chế phẩm thụ động (Free Crom) CL – 205 (chống gỉ sét)

 - Cách kiểm tra và điều kiện vận hành:

+ Tỷ lệ pha, (g/l) : 2 ÷ 5
+ Temp, (0C) : room

 

Các bài viết khác